تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان در شرکت های دانش بنیان نوپا با نقش میانجی پاداش سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، زاهدان. ایران

2 استادیار گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و فناوری محور یکی از راهبردهای مهم توسعه پایدار محسوب می‌شود، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت‌های دانش بنیان نوپا با نقش میانجی پاداش سازمانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت‌های دانش بنیان نوپا مستقر در پارک علم و فناوری زاهدان بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 167 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و پاداش سازمانی استفاده گردید که روایی صوری و محتوایی با تایید صاحبنظران و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در حد مطلوب و بزرگتر از 7/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بازاریابی داخلی بر تعهدسازمانی کارکنان شرکت‌های دانش بنیان نوپا تاثیرگذار است و همچنین پاداش سازمانی ادراک شده در رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی نقش میانجی‌گری جزئی دارد. لذا به مدیران شرکت های دانش بنیان نوپا پیشنهاد می شود جهت ایجاد آگاهی در کارکنان نسبت به فرایندهای بازاریابی داخلی ؛ شناسایی انتظارات مشتریان داخلی ؛ شناسایی مشتریان و عرضه کنندگان داخلی؛ ایجاد ارتباط مناسب بین انتظارات مشتریان و عرضه کنندگان داخلی ؛ انعطاف پذیری و در صورت لزوم آمادگی کارکنان برای تغییر به نحوی که پاسخگوی خواسته های مشتریان باشند تلاش کنند با مشارکت دادن کارکنان نسبت به حصول به معیارهای تحویل خدمات به صورتی مستمر و با کیفیت و بر اساس بازخوردهای مکرر، هم در کارکنان و هم سازمان ایجاد تعهد نمایند و کیفیت خدمات سازمان خود که در مرحله شکل گیری است و جهت بقای سازمان امری ضروری می باشد را ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Internal Marketing on Employee Organizational Commitment in Fledgling Knowledge-Based Companies with the Mediating Role of Organizational Rewards

نویسندگان [English]

  • Malihe Shah Beigi 1
  • Aleme Keikha 2
1 Master of executive Administration, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

One of the important strategies for sustainable development of communities was development of knowledge-based and technology-based businesses. The aim of this study was to investigate the effect of internal marketing on the organizational commitment of employees of fledgling knowledge-based companies with the mediating role of organizational reward. The statistical population of this study included all employees of fledgling knowledge-based companies in the Zahedan city that 167 people according to Cochran's formula were selected by simple random sampling as a statistical sample. To collect information in the survey level, standard questionnaires of internal marketing, organizational commitment and organizational reward were used, the face and content validity has been confirmed by experts and their reliability of questionnaires was estimated to be greater than 0.7 with using Cronbach's alpha test and combined reliability. Structural equation method and LISREL software were used to analyze the research data. The results showed that internal marketing has effects on organizational commitment of employees of fledgling companies and also organizational reward has a Partial mediating role in the relationship between internal marketing and organizational commitment. Therefore, it is suggested to the managers of new knowledge-based companies to create awareness among employees about internal marketing processes; Identifying the expectations of internal customers; Identification of internal customers and suppliers; Establishing a proper relationship between the expectations of customers and internal suppliers; flexibility and, if necessary, the readiness of employees to change in a way that is responsive to the demands of customers, so that by involving employees in achieving the service delivery criteria in a continuous and quality manner and based on frequent feedback, both in The employees and the organization should make a commitment and also improve the quality of their organization's services, which is in the stage of formation and is necessary for the survival of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Marketing
  • Organizational Commitment
  • Organizational Rewards
  • Fledgling Knowledge-Based Companies