اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی معتمدزادگان

دانشیار دانشگاه ساری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

amotgansanru.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدنبی شهیکی تاش

اقتصاد دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه اقتصاد

mohammad_tasheco.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی معتمدزادگان

دانشیار دانشگاه ساری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

amotgansanru.ac.ir

دکتر محمدنبی شهیکی تاش

اقتصاد دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه اقتصاد

mohammad_tasheco.usb.ac.ir

دکتر مهدی الیاسی

دکترای مدیریت فناوری ـ سیاستگذاری علم و فناوری معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

elyasiisti.ir

دکتر خالد سعیدی

استاد تمام دانشگاه کردستان، گروه فیزیک

khaledsaeidigmail.com

دکتر بابک مختاری

دکترا: شیمی آلی- دانشگاه شیراز دانشیار دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم، گروه شیمی

bmokhtariscu.ac.ir

دکتر حبیب الله سالارزهی

مدیریت گرایش خط مشی گذاری عمومی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه مدیریت

salarzehimgmt.usb.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر احمد پیفه

مدیر اجرایی

pifehacc.usb.ac.ir

دکتر رمضان حسین زاده

مدیر اجرایی

ra.hosseinzadeheco.usb.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکترحسین حسینی گیو

ویراستار

givmath.usb.ac.ir

مهدی عباسی

ویراستار

0000000.ir

ویراستار ادبی نشریه

اکرم عارفی

زبان و ادبیات فارسی ویراستار

akram_arefiyahoo.com

کارشناس نشریه

عاطفه کوشا

علوم اقتصادی کارشناس نشریه

koosha.atefeh1991gmail.com

گرافیست

نیما سپاهی

ارتباط تصویری، گرافیک مدیر عامل شرکت لحظه نگاران هامین بلوچستان

nima.sepahipvgmail.com