اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی معتمدزادگان

اقتصاد دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های اقتصادی دانش‌بنیان، شرکت‌های زایشی دانشگاهی استاد دانشگاه ساری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

simap.sanru.ac.ir/homepage/A.Motamedzadegan
amotgansanru.ac.ir
0000-0001-6821-9189

h-index: 16  

سردبیر

دکتر محمدنبی شهیکی تاش

اقتصاد صنعتی، اقتصاد نوآوری، اقتصاد دیجیتالی استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/shahiki/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
mohammad_tasheco.usb.ac.ir
0000-0001-6541-3189

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

دکترداود نیک‌بین

اقتصاد نوآوری، مدیریت بازاریابی، نوآوری تجارت و اقتصاد دانشیار، دانشکده تجارت و حقوق، دانشگاه برایتون، انگلستان

research.brighton.ac.uk/en/persons/davoud-nikbin
d.nikbinbrighton.ac.uk
0000-0003-1218-2377

h-index: 31  

davoud.nikbin@gmail.com

دکتر سیدحیدرمیرفخرالدینی

اقتصاد نوآوری، مدیریت نوآوری استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/mirfakhr
mirfakhryazd.ac.ir
0000-0002-8150-0415

h-index: 8  

دکتر مهدی الیاسی

مدیریت فناوری، سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

speisti.ir
0000-0002-9883-3187

h-index: 3  

دکترحبیب انصاری سامانی

اقتصاد، اقتصاد تجربی، اقتصاد رفتاری، اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی، اقتصاد اسلامی دانشیار بخش اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

pws.yazd.ac.ir/hsamani/fa/
ha.ansarisagmail.com
0000-0002-0075-5097

h-index: 5  

دکتر حبیب الله سالارزهی

مدیریت نوآوری، سیاستگذاری و خط مشی گذاری نوآوری و فناوری دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مدیریت

www.usb.ac.ir/astaff/hsalarzehi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
salarzehimgmt.usb.ac.ir
0000-0002-3518-1425

h-index: 3  

محمدرضا تقوا

مدیریت، هوشمندی فناوری، هوش رقابتی ، بازآفرینی حکمرانی فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات سبز، دولت هوشمند، بهبود و تحول سازمانی، تجاری سازی خدمات، نوآوری، اقتصاد پایداری سازمانی، اقتصاد تعاونی، هوش تجاری استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/taghva
taghvaatu.ac.ir
0000-0002-6573-7914

h-index: 8  

محمد تقی تقوی فرد

مدیریت، هوش تجاری، بازمهندسی فرآیندهای سازمان، مدیریت ریسک، مدیریت ارتباط با مشتری، فنون تصمیم گیری در مدیریت، بانکداری الکترونیک، حاکمیت شرکتی، تولید الکترونیکی، سرمایه اجتماعی، مدیریت استعداد استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

aris.atu.ac.ir/taghavifard
dr.taghavifardgmail.com
0000-0002-4212-2079

h-index: 9  

سیدمحمودزنجیرچی

مدیریت، نوآوری فنی و اجرایی، فناوری اطلاعات، هوش تجاری، مدیریت استراتژیک، چابکی سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری، هوشمندی استراتژیک، نوآوری باز، مدیریت کیفیت، چابکی استراتژی، تولید چابک استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/zanjirchi
zanjirchiyazd.ac.ir
0000-0002-7540-235X

h-index: 11  

مشاور علمی

دکتر حبیب ابراهیم‌پور

مدیریت اقتصاد، مدیریت نوآوری استاد، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=288
ebrahimpourhyahoo.com

h-index: 8  

دکترمحمدرضا زالی

کارآفرینی نوآوری، کارآفرینی دیجیتالی، مدیریت سیستم‌ها، کارآفرینی سازمانی دانشیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ent.ut.ac.ir/~mrzali/network
mrzaliut.ac.ir
0000-0002-9293-7954

h-index: 16  

دکترمصطفی صفدری رنجبر

مدیریت فناوری، سیاست علم و فناوری، نظام‌های نوآوری و فناوری استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mostafa.safdary
mostafa.safdaryut.ac.ir
0000-0002-4913-9797

h-index: 7  

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی، حکمرانی دیجیتال، حکمرانی نوآوری استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/en
yaghoubimgmt.usb.ac.ir
0000-0001-6808-0594

h-index: 21  

مدیر اجرایی

دکتر احمد پیفه

حسابداری و حسابرسی نوآوری و فناوری استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/pifeh/
pifehacc.usb.ac.ir
0000-0002-3863-6181

h-index: 3  

دکتر رمضان حسین‌زاده

اقتصادسنجی، اقتصاد نوآوری، اقتصاد دیجیتالی استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/hosseinzadeh/
ra.hosseinzadeheco.usb.ac.ir
0000-0003-4451-5260

h-index: 4  

ویراستار انگلیسی

دکترحسین حسینی گیو

تحلیل تابعی، تحلیل هارمونیک، منطق ریاضی، نظریه مجموعه‌ها استادیار گروه ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/hosseinigiv/
givmath.usb.ac.ir
0000-0003-3745-7816

h-index: 2  

مهدی عباسی

زبان و ادبیات انگلیسی، ویراستار زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، معاونت پژوهشی، معاونت پژوهشی، دفتر نشریه اکوسیستم نوآوری، گروه انتشارات

0000000.ir

ویراستار ادبی نشریه

اکرم عارفی

زبان و ادبیات فارسی، ویراستار زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، معاونت پژوهشی، معاونت پژوهشی، دفتر نشریه اکوسیستم نوآوری، گروه انتشارات

akram_arefiyahoo.com

کارشناس نشریه

فیروزه منتظری فر

کارشناس نشریه زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، معاونت پژوهشی، معاونت پژوهشی، دفتر نشریه اکوسیستم نوآوری، گروه انتشارات

innovationusb.ac.ir

گرافیست

نیما سپاهی

ارتباط تصویری، گرافیک مدیر عامل شرکت لحظه نگاران هامین بلوچستان، زاهدان، ایران

nima.sepahipvgmail.com

مشاور نمایه سازی

علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
0000-0003-0877-1566

h-index: 20