داوران

نام داور وابستگی سازمانی
حبیب انصاری سامانی استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
عبدالمجید ایمانی
مهیم تاش گروه کارآفرینی- دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان۰ ایران
رمضان حسین زاده
مهدی زیودار زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و اقتصاد - گروه کارآفرینی
حبیب الله سالارزهی گروه مدیریت دولتی/ دانشکده مدیریت و اقتصاد/ دانشگاه سیستان و بلوچستان
داریوش فرید Associated professor in Yazd University
سامان قادری دانشگاه کردستان
هادی کشاورز استادیار اقتصاد، دانشکده‌ی کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
مصطفی کیخای فرزانه استادیار گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
ابراهیم مرادی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
عیسی نیازی استادیار،گروه پژوهشی کارآفرینی، پژوهشکده مطالعات راهبردی تعاون، توسعه و رفاه اجتماعی؛ دانشگاه گلستان، گرگان، ایران