شناسایی نقش های پارک های علم و فناوری در ایجاد اکوسیستم نوآوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار ‌گروه آموزش عالی دانشکده‌ ‌روان‌شناسی ‌و‌ علوم‌تربیتی ‌دانشگاه ‌علامه‌ طباطبایی، ‌تهران، ایران

3 دانشیار‌گروه ‌مدیریت ‌آموزش‌عالی،‌ دانشکده ‌مدیریت‌ و ‌اقتصاد‌، واحد‌ علوم‌ و ‌تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
پارک‌های علم و فناوری نقش اساسی در استراتژی‌های تحقیق و نوآوری برای تخصص هوشمند، ابزار سیاست گسترش فناوری از طریق کارآفرینی و اقتصاد دانش دارند. پارک‌های علمی و فناوری نقش مهمی درایجاد اکوسیستم نوآوری دارند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقش‌های پارک‌های علمی و فناوری در ایجاد اکوسیستم نوآوری درسال 97-96 انجام شد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی از نوع ساخت ابزار بود. در بخش کیفی، جامعه آماری متخصصان حوزه‌های دانشگاه، صنعت و دولت بودند. مشارکت‌کنندگان برابر20 نفر با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کمی، جامعه آماری 440 نفر از مدیران میانی و اجرایی چهار حوزه دانشگاه، صنعت، دولت و نهادهای واسط بودند که با نمونه‌گیری طبقه‌ای به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 205 نفر بود. داده‌های بخش کیفی با روش مصاحبه نیمه‌‌ساختار یافته و بخش کمی با پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. یافته‌های داده‌‌های کیفی با روش تحلیل مضمون و کمی با روش حداقل مربعات جزئی تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد نقش‌های پارک‌های علمی و فناوری در ایجاد اکوسیستم دانشگاه، صنعت، دولت؛ عبارتند از حمایتی، واسطه‌ای و ظرفیت‌سازی که هر یک دارای کارکرد خود هستند. نتیجه این که این عوامل مجموعاً حدود 90 درصد تغییرات اکوسیستم دانشگاه، صنعت، دولت را تبیین نمودند. شاخص پیش‌بینی‌کنندگی‌(0/74) حاکی است نقش‌های پارک‌های علمی و فناوری از قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بالایی در ایجاد اکوسیستم برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification The Role of Science and Technology Parks in Creating Innovation Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zarinjooee 1
  • Mohammad Ali Nemati 2
  • Hamideh Reshadatjoo 3
1 Phd student in Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, University of Science and Research
2 Assistant Professor, Department of Higher Education, Faculty of Educational Psychology and Sciences, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Tehran, Iran
چکیده [English]

Science and technology parks play a key role in Research and Innovation Strategies for Smart Specialization, policy tool for technology diffusion through entrepreneurship and for knowledge economy. Purpose of this study was to identify the role‌ of science and technology parks in order to creating innovation ecosystem. The research method was mixed. In qualitative section, the statistical population consisted of experts in the fields of academia, industry and government. Participants were selected by purposive sampling from 20 participants. In quantitative section, population consisted of 440 individuals who were among the middle and executive managers of four domains of university, industry, government and intermediary institutions that were selected by stratified random sampling method. The sample size was 205 using Cochran formula. Data were collected in the qualitative section by semi-structured interview method and in the quantitative section by a researcher-made questionnaire. The thematic analysis method was used for qualitative data analysis and partial least squares method was used for quantitative data analysis. These factors explained about 90 percent of the changes in the innovation ecosystem. The results showed that the roles of science and technology parks in the ecosystem of university, industry, and government are three supportive, mediator and capacity building roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Park Roles
  • Innovation Ecosystem
  • University
  • Industry
  • Government Ecosystem
  • Structural Equation Modeling