اهداف و چشم انداز

 با توجه به ضرورت چابک‌سازی و نگاه کلان نسبت به حوزه‌های نوآور مطابق اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور و به منظور افزایش همراستایی محتوایی و یکپارچه‌سازی بازیگران حوزه نوآوری، نشریه «زیست‌بوم نوآوری»، با تمرکز بر تولید محتوای علمی در این حوزه و ایجاد بسترهای تحلیلی و علمی در جهت رشد و ادامه حیات بازیگران این اکوسیستم، آغاز به فعالیت نمود. مأموریت این نشریه توسعه محتوای علمی زیست‌بوم‌های علمی، فناوری و نوآوری در تمامی حوزه ها و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است که در دو محور اصلی ذیل اقدام به پذیرش مقاله می‌نماید:

یک. اقتصاد دانش‌بنیان و تجاری‌سازی پژوهش

- حوزه‌های مربوط به مراکز رشد واحدهای فناور

- حوزه‌های مربوط به شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار

- حوزه‌های مربوط به صندوق‌های پژوهش و فناوری

- حوزه‌های مربوط به مباحث تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی

- حوزه‌های مربوط به مباحث تجاری‌سازی استارتاپ‌ها

- حوزه‌های مربوط به تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های دانشگاه‌بنیان و اسپین- آف‌ها

- حوزه‌های مربوط به انتقال فناوری (TTO

- حوزه‌های مربوط به بررسی ایده و تجاری سازی ایده‌های نوآورانه

- مفاهیم، فرایندها و ساختارهای تجاری‌سازی نوآوری و فناوری

- مفاهیم، فرایندها و راهبردهای تأمین مالی و سرمایه گذاری در کسب‌وکارها و شرکت‌های نوپا

- مدل‌های انتقال فناوری و نوآوری بین دانشگاه، جامعه و دولت

- دانشگاه کارآفرین؛ مفاهیم، فرآیندها و راهبردها و مدل ها

- حقوق مالکیت فکری و معنوی

دو. اقتصاد نوآوری و فناوری

- مدیریت دانش، نوآوری و فناوری

- حوزه‌های مربوط به صندوق‌های مخاطره‌پذیر (VC)

- حوزه‌های مربوط به مراکز نوآوری

- حوزه‌های مربوط به نواحی نوآوری

- حوزه‌های مربوط به مناطق ویژه علم و فناوری

- حوزه‌های مربوط به پارک‌های علم و فناوری

- مفاهیم، فرایندها و مدل‌های ارزش‌گذاری نوآوری و فناوری

- مفاهیم، فرایندها و مدل‌های همکاری فناورانه 

- سازوکارهای انتقال و اخذ فناوری، مدل‌ها و مدل‌سازی توسعۀ ملی و منطقه‌ای  بر پایه نوآوری