اهداف و چشم انداز

 

 

با توجه به ضرورت چابک سازی و نگاه کلان نسبت به حوزه های نوآور مطابق اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور و به منظور افزایش همراستایی محتوایی و یکپارچه‌سازی بازیگران حوزه نوآوری، فصلنامه زیست‌بوم نوآوری، با تمرکز بر تولید محتوای علمی در این حوزه و ایجاد بسترهای تحلیلی و علمی در جهت رشد و ادامه حیات بازیگران این اکوسیستم، آغاز به فعالیت نمود.

ماموریت این فصلنامه توسعه محتوای علمی زیست بوم های علمی، فناوری و نوآوری در تمامی حوزه ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است که در محورهای ذیل اقدام به پذیرش مقاله می نماید:

- حوزه های مربوط به پارک های علم و فناوری

- حوزه های مربوط به مراکز رشد واحدهای فناور

- حوزه های مربوط به شتاب دهنده های کسب و کار

- حوزه های مربوط به صندوق های پژوهش و فناوری

- حوزه های مربوط به صندوق های مخاطره پذیر (VC)

- حوزه های مربوط به مراکز نوآوری

- حوزه های مربوط به نواحی نوآوری

- حوزه های مربوط به مناطق ویژه علم و فناوری

- حوزه های مربوط به مباحث تجاری سازی یافته های پژوهشی

- حوزه های مربوط به مباحث تجاری سازی استارتاپ ها

- حوزه های مربوط به تجاری سازی شرکت های دانش بنیان و اسپین- آف ها

- حوزه های مربوط به انتقال فناوری (TTO) 

- حوزه های مربوط به بررسی ایده و تجاری سازی ایده های نوآورانه

- مفاهیم، فرآیندها و ساختارهای تجاری سازی نوآوری و فناوری

- مفاهیم، فرآیندها و راهبردهای تامین مالی و سرمایه گذاری در کسب و کارها و شرکت های نوپا

- مفاهیم، فرآیندها و مدل های ارزش گذاری نوآوری و فناوری

- مفاهیم، فرآیندها و مدل های همکاری فناورانه 

- سازوکارهای انتقال و اخذ فناوری، مدل ها و مدل سازی توسعه ی ملی و منطقه ای  بر پایه نوآوری

- مدل های انتقال فناوری و نوآوری بین دانشگاه، جامعه و دولت

- دانشگاه کارآفرین؛ مفاهیم، فرآیندها و راهبردها و مدل ها

- حقوق مالکیت فکری و معنوی

- مدیریت دانش، نوآوری و فناوری