اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مشاهده مقاله 25599
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 73 %