اثر نوآوری بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد- دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای مختلف نشان‌دهنده پتانسیل کشورها برای تولید و رشد و رقابت در عرصه ‏جهانی می‌باشد. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار هستند. یکی از این متغیرها، سطح نوآوری کشورها می‌باشد که با ‏استفاده از شاخص نوآوری جهانی اندازه‌گیری می‌شود. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثر شاخص نوآوری جهانی بر ‏رقابت‌پذیری جهانی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 با استفاده از داده‌های پانل می‌پردازد. کشورهای ‏مورد بررسی در این مطالعه شامل ایران، عربستان، قطر، کویت، عراق و امارات می‌باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده ‏است که شاخص نوآوری جهانی اقتصاد بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. نتایج دیگر ‏تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره‌وری کل عوامل تولید، اثر مثبت و معنادار بر رقابت‌پذیری کشورهای ‏عضو اوپک می‌باشد. همچنین اثر متقاطع نوآوری و تحقیق و توسعه نیز دارای اثر مثبت و معناداری بر رقابت پذیری کشورها ‏داشته است. ‏
شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای مختلف نشان‌دهنده پتانسیل کشورها برای تولید و رشد و رقابت در عرصه ‏جهانی می‌باشد. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار هستند. یکی از این متغیرها، سطح نوآوری کشورها می‌باشد که با ‏استفاده از شاخص نوآوری جهانی اندازه‌گیری می‌شود. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثر شاخص نوآوری جهانی بر ‏رقابت‌پذیری جهانی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 با استفاده از داده‌های پانل می‌پردازد. کشورهای ‏مورد بررسی در این مطالعه شامل ایران، عربستان، قطر، کویت، عراق و امارات می‌باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده ‏است که شاخص نوآوری جهانی اقتصاد بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. نتایج دیگر ‏تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره‌وری کل عوامل تولید، اثر مثبت و معنادار بر رقابت‌پذیری کشورهای ‏عضو اوپک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of innovation on the global economic competitiveness index: a case study of OPEC member countries

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Zamanian 1
  • Masoumeh Gharanjik 2
1 Associated professor of economics, Universiry of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 PhD student of Economics, University of Sistan and Baluchestan, zahedan, Iran.
چکیده [English]

The index of global economic competitiveness in different countries shows the ‎potential of countries for production and growth and competition in the world arena. ‎Several factors affect this index. One of these variables is the innovation level of ‎countries, which is measured using the global innovation index. Based on this, this ‎study examines the effect of the global innovation index on the global competitiveness ‎of OPEC member countries during the period of 2010-2022 using panel data. The ‎countries investigated in this study include Iran, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Iraq, and ‎the UAE. The results of the estimation of the model have shown that the global ‎economic innovation index had a positive and significant effect on the global ‎competitiveness index of countries. Other research results have shown that research and ‎development expenses and the productivity of all production factors have a positive ‎and significant effect on the competitiveness of OPEC member countries. Also, the ‎cross effect of innovation and research and development has a positive and significant ‎effect on the competitiveness of countries.‎The index of global economic competitiveness in different countries shows the ‎potential of countries for production and growth and competition in the world arena. ‎Several factors affect this index. One of these variables is the innovation level of ‎countries, which is measured using the global innovation index. Based on this, this ‎study examines the effect of the global innovation index on the global competitiveness ‎of OPEC member countries during the period of 2010-2022 using panel data. The ‎countries investigated in this study include Iran, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Iraq, and ‎the UAE. The results of the estimation of the model have shown that the global ‎economic innovation index had a positive and significant effect on the global ‎competitiveness index of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • competitiveness
  • OPEC member countries
  • panel model