شناسایی عوامل موثر بر نظام نوآوری منطقه ای(RIS) ( با تاکید بر ایران )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، ایران.

چکیده

یکی از ویژگی­های نظریه­ های جدید توسعه این است که پویایی در سطح منطقه ­ای، نوآوری، تولید و انتقال دانش را یک عامل کلیدی در توسعه منطقه ای در نظر می گیرد. براین اساس، نوآوری در سطح منطقه عمدتا از طریق یادگیری جمعی و هم افزایی بین بازیگران مختلف انجام می شود که در داخل و خارج از سازمان فعالیت می کنند. هدف محوری این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر نظام نوآوری منطقه ­ای می باشد. به منظور بررسی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف بر میزان نوآوری از مدل پانل مربوط به متغیرهای صد و پنجاه کشور طی سال های  2017 – 2013 استفاده شده است. پس از آن با توجه به فرضیه ها و آزمون های تشخیصی با استفاده از داده های تابلویی (پانل) و به روش الگوی اثرات ثابت، رابطه نوآوری با عوامل تاثیرگذار بر آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده موید این مطلب است که متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه بنگاه، مشارکت صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه، دسترسی به آخرین فناوری و در نهایت آموزش عالی و برنامه های ثبت اختراع اثر مثبت و معناداری بر میزان نوآوری کشورها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the regional innovation system (with emphasis on Iran)

نویسندگان [English]

  • Shima Shirdel 1
  • Reza Fathi 2
1 Master of Economics
2 Assistant Professor of economics, University of Meybod, Meybod ,Iran.
چکیده [English]

One of the features of new theories of development is that it considers dynamism at the regional level, innovation, production and transfer of knowledge as a key factor in regional development. Accordingly, innovation at the regional level is mainly done through collective learning and synergy between different actors who work inside and outside the organization. The central goal of this article is to identify the factors affecting the regional innovation system. In order to investigate the impact of different variables on the rate of regional innovation, the panel model related to the variables of one hundred and fifty countries during the years 2017-2013 has been used. Then, according to the hypotheses and diagnostic tests using panel data and the fixed effects pattern method, the relationship between innovation and the factors affecting it is examined. The results confirm that the variables of R&D expenditures, industry and university participation in R&D, access to the latest technology and finally higher education and patent programs have a positive and significant effect on countries' innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Innovation System
  • Research and Development
  • Panel Model