دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1402، صفحه 1-120 
شناسایی عوامل موثر بر توسعه اکوسیستم کارآفرینی در صنعت سنگ ایران

صفحه 26-44

10.22111/innoeco.2023.45126.1058

بهزاد لاله‌زاری مصلی؛ هادی ثنائی پور؛ محمودرضا چراغعلی؛ محمد شریف شریف زاده