شناسایی و طبقه بندی بازیگران زیست بوم جویشگر بومی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارائۀ مدل توسعۀ زیست‌بوم موتور جست‌وجوی بومی ایران است. جامعۀ آماری این پژوهش برای تبیین بیشتر بازیگران زیست‌بوم، شامل خبرگان و متخصصان در حوزۀ زیست‌بوم کسب‌وکار است. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند است و به‌منظور گردآوری اطلاعات افرادی انتخاب شده‌اند که در این حوزه، تخصص یا دانش کافی دارند. روش استفاده‌شده جهت گردآوری اطلاعات، مصاحبه است. یافته‌های این مطالعه مشتمل بر شناسایی مراحل مختلف چرخۀ عمر زیست‌بوم، بازیگران زیست‌بوم جویشگر بومی و نقش هریک و ارتباطات میان آن‌ها و درنهایت طراحی شبکۀ ارزش این زیست‌بوم است. با استفاده از نتایج تحلیل مصاحبه‌ها و تمرکز بر مدل‌نگاشت جریان ارزش، به شناسایی انواع جریان‌هایی که می‌تواند میان بازیگران وجود داشته باشد، پرداخته شد. برای مدل‌های کسب‌وکار سنتی‌تر که از الگوی زنجیرۀ تأمین استفاده می‌کنند، روش‌های متداول برای شکل‌دهی مدل کسب‌وکار، مانند بوم کسب‌وکار، ابزار مناسبی است. درحالی‌که برای مدل‌های جدید کسب‌وکار که مستلزم زیست‌بوم‌های جدیدند، روشی جدید با عنوان مدل جریان ارزش توسعه یافته‌است. همچنین، ارتباطات و تعاملات میان بازیگران بررسی شد؛ به این منظور، چهار جریان: خدمات، مالی، اطلاعات و ارزش ناملموس براساس الگوگیری از زیست‌بوم جویشگر اپل شناسایی و سپس با نگاشت ذی‌نفعان و بازیگران با خدمات و شرکت‌کنندگان در طرح جویشگر بومی، اقدام به طراحی شبکۀ ارزش میان بازیگران زیست‌بوم کسب‌وکار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and classifying the actors of Native Search Engine

نویسندگان [English]

  • Sahar Kousari 1
  • Alireza Yari 2
1 Faculty Member of Technology and Innovation Policy Department, National Research Institute for Science Policy (NRISP)
2 Faculty Member ,Information Technology Department, Research Institute for Information and Communication Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to present the development model of Iran's native search engine ecosystem. The statistical population of this research includes experts and specialists in the field of business ecosystem. The sampling method is purposeful and in order to collect information, people who have sufficient expertise or knowledge in the field of the current research have been selected. The method used to collect information was interview. The findings of this study include the identification of the different stages of the life cycle of the ecosystem, the actors of the native ecosystem and the role of each one and the connections between them, and finally, the design of the value network of this ecosystem. By using the results from the analysis of the interviews and focusing on the value flow mapping model, the types of flows that can exist between the actors were identified. For more traditional business models that use the supply chain model, common methods for forming the business model, such as business canvas, are suitable tools. While for new business models that require new ecosystems, a new method called the value stream model has been developed. Also, the communication and interactions between the actors was investigated. For this purpose, four streams of services, financial, information and intangible value were identified based on modeling Apple's welding ecosystem, and then by mapping the stakeholders and actors with the services and participants in the local welding project, the value network between the actors was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem
  • Native Search Engine
  • Development Model