رویکرد نوآوری ، عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان: نقش میانجی قابلیت بازاریابی استراتژیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر تاثیر رویکرد نوآوری بر عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان را با نقش میانجی متغیرهای قابلیت برنامه‌ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده‌سازی بازاریابی استراتژیک بررسی کرده است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی است.جهت جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بصورت محتوایی توسط متخصصان و اساتید این حوزه و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید . جامعه آماری متشکل از 119 نفر کارکنان شرکت آریادیزل بوده که به صورت کل شمار مورد بررسی قرار گرفت و 115 پرسشنامه عودت داده شد. داده‌های پرسشنامه با کمک نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس 25 و فرضیه‌ها با روش معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار ایموس 24 آزمون گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که رویکرد نوآوری بر قابلیت برنامه‌ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده‌‌سازی بازاریابی استراتژیک و عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد. همچنین قابلیت برنامه‌ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده‌سازی بازاریابی استراتژیک اثر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارند. از طرف دیگر قابلیت برنامه‌ریزی بازار استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر غیرمستقیم مثبتی دارد. در حالیکه قابلیت پیاده‌سازی بازاریابی استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر معناداری ندارد. همچنین نقش میانجی و تاثیر مثبت عملکرد نوآوری در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد سازمان بسیار قوی است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که واحدهای مختلف شرکت در جهت توسعه نوآوری با هم بطور پیوسته تعامل و ارتباط داشته باشند و از تکنیک‌های مختلف (روش‌های حل مسئله، مهندسی همزمان، تیم های بین کارکردی و QFD ) جهت خلق ایده‌های جدید استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation Orientation, Innovation Performance and Firm Performance: The Mediating Role of Strategic Marketing Capability

نویسندگان [English]

  • Farima Mohammadi 1
  • Mehrdad Hosseini Shakib 2
  • Farzane Zangene 3
1 M.A.Graguated, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
2 Department of industrial management, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
3 M.A student, Department of Industrial Management,, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study examined the impact of innovation orientation on innovation performance and firm performance with the mediating role of strategic market planning capability and strategic marketing implementation capability. This is an applied, descriptive and survey research. A researcher-made questionnaire with a five-point Likert scale is used for data collection. To measure the questionnaire validity, formal and content validity and confirmatory factor analysis are used while Cornbrash’s alpha is utilized to measure the reliability. The statistical population consisted of 119 Ariadysel company employees which are evaluated in total and 115 questionnaires are returned. Questionnaire data are tested using SPSS 25 software and hypotheses are analyzed using Structural Equation Method by Amos 24 software. The findings showed that the innovation orientation has a positive impact on strategic market planning capability and strategic marketing implementation capability and innovation performance. Also, strategic market planning capability and strategic marketing implementation capability have a positive effect on innovation performance. On the other hand, strategic market planning capability have a positive indirect effect on the relationship between innovation orientation and innovation performance. However, strategic marketing Implementation capability have no significant effect on the relationship between innovation orientation and innovation performance. In addition, innovation performance has a mediating role and strong positive impact in the relationship between innovation orientation and firm performance. Based on the results, it is suggested that the different units of the company continuously interact and communicate with each other in order to develop innovation and use different techniques (problem solving methods, simultaneous engineering, cross-functional teams and QFD) to create ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Orientation
  • Innovation Performance
  • Firm Performance
  • Strategic Market Planning Capability
  • Strategic Marketing Implementation Capability